History در ساعت گارمین
History در ساعت گارمین

History در ساعت گارمین

History در ساعت گارمین

سابقه یا همان History در ساعت گارمین شامل فعالیتهای قبلی است که در دستگاه خود ذخیره کرده اید.
دکمه منو را نگه دارید.
History > Activities را انتخاب کنید.
Activities را انتخاب کنید.

گزینه ای را انتخاب کنید:

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت ، ( Details جزئیات ) را انتخاب کنید.
برای انتخاب یک دور و مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد هر دور ، Laps را انتخاب کنید.
برای انتخاب یک بازه و مشاهده اطلاعات اضافی درباره هر بازه ، ( Intervals فاصله ها ) را انتخاب کنید.
برای مشاهده فعالیت روی نقشه ، ( Map نقشه ) را انتخاب کنید.
برای مشاهده تأثیر فعالیت بر آمادگی جسمی هوازی و بی هوازی ، Training Effect (About Training Effect) را انتخاب کنید.
برای مشاهده زمان خود در هر منطقه ضربان قلب ، ( Time in Zone زمان را در منطقه ) انتخاب کنید (مشاهده زمان خود در هر منطقه ضربان قلب).
برای مشاهده طرح ارتفاع فعالیت ، ( Elevation Plot نمودار ارتفاع ) را انتخاب کنید.
برای حذف فعالیت انتخاب شده ، ( Delete حذف ) را انتخاب کنید.