تنظیمات زمان در ساعت گارمین
تنظیمات زمان در ساعت گارمین

تنظیمات زمان در ساعت گارمین

تنظیمات ساعت گارمین
تنظیمات ساعت گارمین

تنظیمات زمان در ساعت گارمین

دکمه منو را نگه دارید و تنظیمات ( Setting )  > سیستم ( System ) > زمان ( Time ) را انتخاب کنید.

قالب زمان ( Time Format ) :

دستگاه را تنظیم می کند تا زمان را در قالب 12 ساعته ، 24 ساعته یا نظامی نشان دهد.

مدت زمان معین ( Set Time ) :

منطقه زمانی دستگاه را تنظیم می کند. گزینه Auto بر اساس موقعیت GPS شما منطقه زمانی را به صورت خودکار تنظیم می کند.

زمان ( Time ) :

به شما امکان می دهد اگر در گزینه Manual تنظیم شود ، زمان را به صورت دستی تنظیم کنید.

هشدارها ( Alerts ) :

به شما امکان می دهد هشدارهای ساعتی و همچنین هشدارهای طلوع و غروب خورشید را تنظیم کنید

که تعداد مشخصی از چند دقیقه یا ساعت قبل از طلوع یا غروب آفتاب به صدا در می آیند.

همگام سازی با GPS

Sync With GPS به شما امکان می دهد هنگام تغییر ناحیه زمانی ، زمان را با GPS همگام سازی کرده و برای زمان روز به روز کنید.