Waypoint در ساعت گارمین
Waypoint در ساعت گارمین

Waypoint در ساعت گارمین

Waypoint در ساعت گارمین

شما می توانید در ساعت گارمین‚ مکان جدیدی ایجاد کنید و همچنین فاصله موقعیت مکانی فعلی خود به مکان جدید را قبل از دوره ببینید.
در ابتدا دکمه شروع START > افزودن Add > و Project Wpt را انتخاب کنید.
برای افزودن برنامه project waypoint به لیست برنامه ها این روش صورت گیرد.
گزینه YES را انتخاب کنید تا برنامه را به لیست موارد دلخواه خود اضافه کنید.
از قسمت صفحه اصلی ساعت گارمین watch face ، شروع START > و Project Wpt را انتخاب کنید
برای تنظیم عنوان ، UP یا DOWN را انتخاب کنید.
START را انتخاب کنید.
DOWN را انتخاب کنید تا یک واحد اندازه گیری را انتخاب کنید.
برای ورود به distance (فاصله ) ، UP را انتخاب کنید.
برای ذخیره گزینه Start را انتخاب کنید.
projected waypoint با نام پیش فرض ذخیره می شود.

طی یک فعالیت به نقطه شروع ساعت GARMIN خود بروید

می توانید در یک مسیر مستقیم یا در مسیری که طی کرده اید به نقطه شروع فعالیت فعلی خود برگردید.
این ویژگی فقط برای فعالیتهایی که از GPS استفاده می کنند قابل استفاده است .
در طول یک فعالیت ، STOP> بازگشت به شروع Back to Start را انتخاب کنید.
یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
برای بازگشت به نقطه شروع فعالیت خود در مسیری که طی کرده اید ، TracBack را انتخاب کنید.
برای بازگشت به نقطه شروع فعالیت خود در یک خط مستقیم ، Straight Line را انتخاب کنید.

TracBack ساعت گارمین
TracBack ساعت گارمین

مبدا 

1 مکان کنونی شما  ( Your current location )

2 دنبال کردن مسیر ( the track to follow )

3– مقصد شما ( and your destination )