Navigating در ساعت گارمین
Navigating در ساعت گارمین

Navigating در ساعت گارمین

Navigating در ساعت گارمین

رفتن به مقصد با Navigating در ساعت GARMIN
می توانید از دستگاه خود برای رفتن به مقصد یا دنبال کردن دوره ( Courses ) استفاده کنید.
1- از نمای ساعت ، شروع START > پیمایش Navigate را انتخاب کنید.
2- یک دسته ( category ) را انتخاب کنید.
3- برای انتخاب مقصد به درخواست های روی صفحه پاسخ دهید.
4- Go To را انتخاب کنید.
اطلاعات پیمایش ظاهر می شود.
5- برای شروع پیمایش ، START را انتخاب کنید.

علامت گذاری و شروع پیمایش Navigate به یک مکان در دریا

می توانید موقعیت مکانی فعلی خود بروی اب (MOB) را ذخیره کنید و به طور خودکار بازگشت به آن را شروع کنید.
نکته: برای دسترسی به عملکرد MOB می توانید عملکرد نگه داشتن کلیدها را به شرح زیر شخصی سازی کنید.
1- از صفحه نمایش ساعت watch face دکمه منو را نگه دارید.
2- تنظیمات Settings > سیستم System > Hot Keys را انتخاب کنید.
3- برای شخصی سازی کلید یا ترکیبی از کلیدها را انتخاب کنید.
4- یک عملکرد را انتخاب کنید.
از قسمت از صفحه نمایش ساعت watch face ، شروع START > پیمایش Navigate > آخرین تحرک Last MOB را انتخاب کنید.
اطلاعات پیمایش Navigation ظاهر می شود.

پیمایش با Sight ‘N Go

می توانید ساعت را به سمت یک جسم مانند فانوس دریایی که با شما فاصله دارد تنظیم و در جهت ان قفل شوید و سپس به سمت جسم بروید.
1- از صفحه نمایش ساعت watch face ، شروع START > پیمایش Navigate >و Sight ‘N Go را انتخاب کنید.
2- بالای ساعت را به سمت یک شی Point هدایت کنید و START را انتخاب کنید.
اطلاعات پیمایش ظاهر می شود.
3- برای شروع پیمایش ، START را انتخاب کنید.
توقف پیمایش یا همان Stopping Navigation
1- در طول فعالیت می توانید ‚ دکمه منو را نگه دارید.
2- Stop Navigation را انتخاب کنید.