ترازو گارمین (5)_compressed_compressed

ترازو گارمین S2

ترازو گارمین Index S2 Smart Scale تراک استخان و عضله و اب داخل بدن را نیز بررسی می کند