منوی کنترل ساعت گارمین
منوی کنترل ساعت گارمین

منوی کنترل ساعت گارمین

ساعت خلبانی D2 AIR
ساعت خلبانی D2 AIR

منوی کنترل ساعت گارمین

سفارشی کردن منوی کنترل در Garminwatch
می توانید ترتیب گزینه های منوی میانبر را در منوی کنترل ها (مشاهده منوی کنترل ها) اضافه ، حذف و تغییر دهید.
از صفحه ساعت نماد منو را نگه دارید.
تنظیمات ( Settings ) > کنترل ها ( Controls ) را انتخاب کنید.
برای سفارشی سازی یک میانبر انتخاب کنید.
گزینه ای را انتخاب کنید:
1- برای تغییر مکان میانبر در منوی کنترل ها ، ترتیب مجدد ( Reorder ) را انتخاب کنید.
2- برای حذف ( Remove ) میانبر از منوی کنترل ها ، حذف را انتخاب کنید.
3- در صورت لزوم ، افزودن جدید ( Add New ) را برای افزودن میانبر اضافی به منوی کنترل ها انتخاب کنید.

مشاهده ویجت آب و هوا در ساعت GARMIN

آب و هوا نیاز به اتصال Bluetooth به تلفن هوشمند سازگار دارد.
از قسمت watch face ساعت ، دکمه دوم و سوم سمت چب UP یا DOWN را برای مشاهده ویجت هوا انتخاب کنید.
برای مشاهده داده های ساعتی آب و هوا ، دکمه START را انتخاب کنید.
برای مشاهده داده های روزانه هوا ، DOWN را انتخاب کنید.

کنترل های موسیقی در ساعت گارمین

برای کنترل کردن موسیقی های تلفن به اتصال Bluetooth نیار است.
1 – از قسمت watch face ساعت ، دکمه LIGHT را نگه دارید.
2 – نماد موسیقی را انتخاب کنید.
3 – برای استفاده از کنترلهای موسیقی ، UP یا DOWN را انتخاب کنید.