ماهی یاب گارمین echo 301c

ماهی یاب گارمین اکو 301

ماهی یاب گارمین echo 301c ،این ردیاب ماهی مجهز به منوی فارسی لوده و قابلیت ردیابی ماهی را تا عمق 550 متر زیر آب دارد