فعالیت کوهنوردی در ساعت گارمین
فعالیت کوهنوردی در ساعت گارمین

فعالیت کوهنوردی در ساعت گارمین


فعالیت کوهنوردی در ساعت گارمین

شما می توانید طی یک فعالیت کوهنوردی داخل سالن مسیرها را ثبت کنید.
مسیر یک صعود در امتداد دیواره سنگ داخلی باشگاه است.
1- از صفحه اصلی ساعت ( watch face ) ، دکمه شروع START را فشار دهید.
2- Climb Indoor را انتخاب کنید.
3- YES را برای ثبت آمار مسیر انتخاب کنید.
4- سیستم درجه بندی را انتخاب کنید.
توجه: دفعه بعدی که فعالیت کوهنوردی داخل سالن را شروع می کنید ، دستگاه از این سیستم درجه بندی استفاده می کند.
برای تغییر سیستم می توانید MENU را نگه داشته ، تنظیمات فعالیت را انتخاب کرده و Grading System را انتخاب کنید.
5- سطح دشواری مسیر را انتخاب کنید.
6- دکمه Start را فشار دهید.
7- اولین مسیر خود را شروع کنید.

توجه: وقتی تایمر مسیر در حال اجرا است ، دستگاه به طور خودکار دکمه ها را قفل می کند
تا از فشار دادن تصادفی دکمه جلوگیری کند. برای باز کردن قفل ساعت می توانید هر دکمه ای را نگه دارید.

8- وقتی مسیر را به پایان رساندید ، به زمین پایین بیایید. در این حالت
تایمر استراحت وقتی روی زمین هستید به طور خودکار شروع می شود.
توجه: در صورت لزوم ، می توانید LAP را فشار دهید تا مسیر به پایان برسد.
9- گزینه ای را انتخاب کنید:
• برای ذخیره مسیر موفقیت آمیز ، Completed را انتخاب کنید.
• برای ذخیره مسیر ناموفق ، Attempted را انتخاب کنید.
• برای حذف مسیر ، Discard را انتخاب کنید.
10- تعداد ریزش مسیر را وارد کنید.
11- پس از استراحت ، مسیر بعدی خود را شروع کنید.
12- این روند را برای هر مسیر تکرار کنید تا فعالیت شما به پایان برسد.
13- دکمه Stop ( سمت راست اولین دکمه ) را فشار دهید.
14- Save را انتخاب کنید.